افزايش وام ساخت مسكن قدرت خريد مردم را افزايش مي‌دهد

نماينده مشكين‌شهردرگفت‌وگوباايسنا:
*
افزايش وام ساخت مسكن قدرت خريد مردم را افزايش مي‌دهد
*
متوليان، به شيوه جديد سقف وام مسكن را افزايش دهند

 

 

خبرگزاري دانشجويانايران - تهران
سرويس: مجلس

نماينده مردممشكين‌شهر در خانه ملت گفت: افزايش وام ساخت مسكن علاوه بر افزايش قدرت خريد مردمموجب افزايش مجدد قيمت زمين و مسكن مي‌شود.

ولي ملكيبا حمايت از افزايش دوبرابري وام ساخت مسكن به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: هر تصميمي كه به افزايش توليد مسكن منجر شود كمكي است براي جلوگيري از افزايش قيمتمسكن.

او هر مكانيزمي كه منجر به كاهش تعداد 5/1 ميليونخانوار فاقد مسكن شود را مفيد دانست و اظهار كرد: ثابت ماندن قيمت مسكن تابعي استاز راهكارهاي موثري كه از سوي دولت اتخاذ مي‌شود؛ بايد بررسي شود كه روش‌ها وراهكارهاي اتخاذي، چند درصد بر ثابت ماندن قيمت مسكن موثر هستند. مسوولان دولت وبانك مسكن بايد از ميزان واحدهاي مسكوني ساخته شده از طريق وام‌هاي مسكن آمار دقيقو كاملي گردآوري كنند تا اثربخشي افزايش وام مسكن به دو برابر نيز مشخص شود.

عضو كميسيون صنايع ومعادن مجلس آثار مثبت وام 36 ميليون مسكني را بر پيامدهاي منفي آن قالب دانست واظهار كرد: افزايش دو برابري وام مسكن كمكي است به طبقاتي كه دو سوم مبلغ يك واحد 60 يا 70 متري را در اختيار دارند؛ متوليان بخش مسكن به شيوه جديد تصميم به افزايشسقف وام مسكن داشته‌اند.

نماينده مردم مشكين‌شهر با تاكيد بر اين كه هرتصميمي كه در حوزه مسكن اتخاذ شود موجب افزايش قيمت مسكن مي‌شود، گفت: افزايش دوبرابري وام مسكن علاوه بر آن‌كه قدرت خريد متقاضيان را افزايش مي‌دهد ولي به نوبهخود موجب افزايش مجدد قيمت مسكن نيز مي‌شود؛ چرا كه اهرم‌هاي كنترلي خاص زمين ومسكن وجود ندارد. مرجعي براي بازخواست از فروشندگاني كه بسته به شرايط ، قيمت هرمتر زمين و مسكن را به صورت دل بخواهي تغيير مي‌دهند، وجود ندارد؛ اين موضوع موجباستمرار نابساماني‌هاي حوزه زمين و مسكن مي‌شود.

ملكي با اشاره به افزايش ناگهاني قيمت خودرو ظرفماه‌هاي گذشته، گفت: چه اتفاقي در بازار خودرو افتاده كه با وجود گران نشدن چندانقيمت خودرو از سوي خودروسازان، قيمت انواع خودرو چندين هزار تومان گران‌تر شده است. عامل بازار، عامل قدرتمندي است كه شرايط خود را بر بازار مصرف حاكم مي‌كند.

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید