نارضايتي تعاوني‌ها از دخالت ها !!

نارضايتي تعاوني‌ها از دخالت ها !!

نمايندهمردم مشكين‌شهر در مجلس شوراي اسلامي گفت: ادارات كل تعاون حق دخالت در امور داخليتعاوني‌ها را ندارند.

ولي ملكي با بيان اين مطلب افزود: با توجه به سياست‌هاي اصل 44 وظيفه دولت كمكبه بخش خصوصي و تعاوني است، بنابراين بايد شرايطي فراهم شود كه حضور اين دو بخش،كشور را به سمت رونق اقتصادي پيش برد.
وي با تائيد نارضايتي برخي تعاوني‌‌هانسبت به دخالت‌هاي اداره كل تعاون استان تهران گفت: شركت‌هاي تعاوني اساسنامه دارندو بايد در چارچوب آن حركت كنند؛ ادارات كل تعاون تنها بايد نقش نظارتي داشتهباشند.

/ 1 نظر / 8 بازدید
سيد عليرضا شمس نيا

سلام ضمن بازدید از وبلاگتان زیبایتان و آرزوی توفیق بیشتر و شادکامی من نبز با مطلب ریخت و پاش در سفر استانی اردبیل در وبلاگ شـمـسـه منتظر پیامتان هستم .