درخواست های مهندس ملکی از ریاست جمهوری

درخواست های مهندس ملکی از ریاست جمهوری

مصوبات سفرریاست جمهوری

برای شهرستان مشگین شهر

 

1 – وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت دادگستری و استانداری اردبیل نسبت به تعیین و واگذاری میزان معینی( که کفاف امورات خانوارها می باشد ) از اراضی منابع طبیعی (واگذار شده = تصرفی ) به مردم شهرستانهای مشگین شهر ، بیله سوار و گرمی اقدام نماید.

2 – احداث زیر ساختهای یک ناحیه صنعتی در مشگین شهر در سال 1385 و 1386 از محل منابع جهاد کشاورزی با رعایت ضوابط محیط زیست

3 - احیای قنواتمشگین شهر با اختصاص یک میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی  و یکمیلیارد ریال توسط استانداری

4 -  انجام مبادلهموافقت نامه اجرای پروژه سه راه رضی - امیر کندی با اختصاص 12 میلیارد ریال از محلاعتبارات طرح های متفرقه در سال 85

5 - وزارت صنایعو معادن موظف است: آغاز عملیات اکتشاف تفضیلی مس پور فیری منطقه شمال مشگین شهر درسال 85 توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنیایران

6 -  صدور موافقتاصولی برای بخش غیر دولتی و پیگیری مراحل اجرای طرح احداث کارخانه سیمان مشگین شهردر سال 1385

7 -  افزایشاعتبار سد سبلان

8 -  تکمیل و بهرهبرداری اولین نیروگاه زمین گرمایی تا پایان سال 1387

9 -  افزایشاعتبار آبرسانی مشگین شهر

10 -  پیش بینیاعتبار لازم برای تصفیه خانه فاضلاب مشگین شهر

11 - 10میلیاردریال از محل احداث بندهای کوچک در اختیار وزارت نیرو  جهت احداث آب  بندها برای روستاهایمشگین شهر

12 - 3میلیاردریال برای بقعه شیخ حیدر

13 -  تعیینگردولی به عنوان منطقه نمونه گردشگری در مشگین شهر که اعتبارات مطالعه و زیر ساختاز محل اعتبارات گردشگری و استانی تامین خواهد شد.

14 - الحاقیکارخانه سیمان به نسبت10 به 90 بایستی صورت گیرد.

 

/ 0 نظر / 19 بازدید